ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตข้าวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย originประเทศที่มีปริมาณผลผลิตข้าวมากที่สุดในโลก (ข้อมูลปี 2021 จากฐานข้อมูลสถิติองค์กรองค์การอาหารและการเกษตร,ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตข้าวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database)ประเทศจีน : ผลผลิต 212.8 ล้านตัน จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีการปลูกข้าว ที่หลากหลาย ประเทศจีนใช้วิธีการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ผสมผสานกัน รวมถึงการใช้เครื่องจักรและพันธุ์ข้าวลูกผสม ประเทศนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็จัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น การขาดแคลนน้ำ และความพร้อมของที่ดินประเทศอินเดีย : ผลผลิต 195.4 ล้านตัน อินเดียเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลกและเป็นผู้บริโภครายใหญ่ มีประวัติอันยาวนานด้านการเพาะปลูกข้าวและมีข้าวหลากหลายประเภท ประเทศนี้ปลูกข้าวทั้งแบบใช้น้ำฝนและแบบชลประทาน โดยต้องอาศัยฝนมรสุมเป็นอย่างมาก อินเดียยังได้นำเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงมาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต ในขณะที่ปัญหาต่างๆ เช่น การจัดการน้ำ การควบคุมศัตรูพืช และแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืนยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลประเทศบังกลาเทศ : ผลผลิต 56.9 ล้านตัน ข้าวเป็นอาหารหลักในบังคลาเทศ และประเทศนี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แม้ว่าพื้นที่จะค่อนข้างเล็กก็ตาม บังคลาเทศปลูกข้าวด้วยวิธีดั้งเดิมเป็นหลัก โดยการใช้แรงงานคนเป็นองค์ประกอบสำคัญ รัฐบาลได้ดำเนินการริเริ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงการผลิตข้าว รวมถึงการแนะนำพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง และปรับปรุงระบบชลประทานให้ดีขึ้นประเทศอินโดนีเซีย : ผลผลิต 54.4 ล้านตัน ข้าวเป็นอาหารหลักในอินโดนีเซีย การผลิตข้าวของอินโดนีเซีย ได้รับอิทธิพลจากภูมิศาสตร์และสภาพอากาศที่หลากหลาย ใช้วิธีการปลูกทั้งแบบชลประทานและแบบฝน รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การผลิต เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากความต้องการในประเทศมีสูงมากประเทศเวียดนาม : ผลผลิต 43.8 ล้านตัน ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญในเวียดนาม และมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเพาะปลูกข้าวของประเทศ กระจุกตัวอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง เวียดนามมีการเติบโตอย่างมากในการส่งออกข้าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเน้นที่พันธุ์ข้าวหอมคุณภาพสูง รัฐบาลยังได้ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตข้าวคุณภาพสูงได้ในระยะยาวประเทศไทย : ผลผลิต 33.5 ล้านตัน ข้าวเป็นพืชผลที่สำคัญของประเทศไทยทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก ไทยมีชื่อเสียงในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่นิยมในระดับสากล ประเทศไทยได้นำแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว