ที่มาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ โพสท์โดย บูรพาอินเตอร์เน็ตที่มาของ อินเทอร์เน็ตการประดิษฐ์ โทรเลข,ที่มาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โทรศัพท์, วิทยุ และคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต้นขีดความสามารถของมนุษย์ในช่วงแรก เมื่ออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น และได้เข้ามาแทนที่ จึงเกิดการปลี่ยนแปลงโลกแห่งการติดต่อสื่อสารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เนื่องจากผู้คนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงที่ตั้งและภูมิศาสตร์ โดยกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยที่ชื่อว่า Advanced Research Projects Agency (ARPA) และสนับสนุนโครงการวิจัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า ARPANET จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ หลังจากนั้นจึงริเริ่มที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อเครือข่ายที่เชื่อมโยงที่ได้มาตรฐานว่า อินเทอร์เน็ต เน้นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ระหว่างกันเป็นหลักประเทศไทยเริ่มใช้ อินเทอร์เน็ต ครั้งแรกเมื่อไหร่นะ ?ประเทศไทยเริ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 เป็นการใช้บริการรูปแบบจดหมายเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (IDP) เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้วยอีเมล  ต่อมาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้พัฒนามากขึ้นจนทำให้เกิดสถาบันออนไลน์กับอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มแรกได้สำเร็จ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อาจกล่าวได้ว่า การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดกำเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า Campus Network นั่นเองปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นระบบพื้นฐานด้านข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลก นับว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ในด้านการสื่อสารแต่ยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย